Katabwanenaan te kanakomwane ae boou rinanon te Post Office - POSMO (Post Office Sending Money Online)

Friday, August 9, 2019

E a tia ni karaoaki te katabwena iaon te kanakomwane ae boou rinanon te Post Office ke te Posmo n aobitin te Kauntira i Abemama n 9 Aokati 2019 iroun te Minita ibukin rongorongo, itoman, mwamwananga ao karikirakean kaneweaba, Honourable Willie Tokataake.

E kakoauaaki te katabwena aei iroun te Mayor ma Kauntira mai Abemama n raonaki iroun te Tia Koroboki, Tarataake Teannaki ao tabeman ana aobitia man te MICTTD ao te accountant man te botaki ni mwane (MFED) are ngaiia ake a kaaina te taskforce ibukin te Posmo.


Te Task Force Members n aia tai ni Makuria te POSMO. iai naba man te AG"s Office ma e aki reke rokona

 

E a tia n kakoauaaki ba e tawe riki te Posmo, e mano ao man ibuobuoki nakoia taan kanako/anai mwane, ao e na kona n onea mwin aron te kanako mwane ae bainaki ngkai ae te Telmo.

Te Posmo bon te kawai ae boou ibukin te kanako mwane ae e karaoaki rinanon te internet ao e tii karaoaki imarenan 3 Post Offices i Tarawa ao te Kauntira iaon aba, ao are e a waki moa Abemama iaon te kanako mwane aei.


Tabeman taan kabongana te POSMO nako Abemama n te Post office i Bairiki

E a tia n kamatoaki man te MICTTD ba e a tia ni karaaiaki te mwaiti ni mwane ae raka iaon $70 tabun te ngaa irouia 180 customers, man mwiin te katabwena aio, ao a kakoaua angiia taan kanako/anai mwane ba e tawe ao e mano ao e roko irouia tabeua te miniti imwin kanakoana ao ai tiaaki aron are te Telmo are e kona n raka iaon 1 te wiiki aia tai n tataninga aomata.

Iai babaire ba ana manga katomaki 3 riki aba n te ririki aei ba Tabiteuea meang, Butaritari ao Nikunau. Aba aikai ake a nakoraoi naba butin aia internet, a nakoraoi aia reitaki nte tareboon, a toamau aia bwai n mwakuri ao a tauraoi aia Kauntira n kateimatoa mwakurin te system aei. A kantaningaki ba a na bane n toma ma te kanako mwane aei nikiran abamakoro/Kauntira imwain banen 2021, riki aaba ake a nakoraoi aia internet.

Aio teuana mai ibuakon ana babaire te tautaeka are e a katabea te MICTTD ba ena katea ana taskforce ibukin buokan te kanganga n taataren te mwane iaon abamwakoro. E kakoauaaki ba e rangi n bairemwe man bobuaka te kanako/anai mwane rinanon te Telmo ae e waakinaki ngkai.

E a tabe naba ngkai te taskforce aio n rinanoi tein boon (fees/commission) te kanako mwane. Man mwin te reitaki ma te botanaomata, ao iai waare ibukin tein taian commission/fees ake a tauraoi ni kabonganaaki are ana kainanoa naba te onoono nakon te tua ke te Post Office Ordinance Part VI.

Ngkai e nang tabe ni kabonganaaki te Posmo ao ai bon te kauring nakoia taan kabongana ba e rangi n kakawaki ba ena tauraoi aia ID Card, te Postal Transaction Number (PTN), ao kabwarabwaraan raoi ana address te tia kanako mwane ao te tia anai mwane inanon te kanako mwane ae boou aei.