Te Uekera Article - Dangerous Goods Training

Thursday, August 22, 2019
Reiakinaki taan mwakuri n te Airport aron kinaakin kaako ake a riai n aki toka n te wanikiba te kataneiai aio, bwa te angareirei ae moan baan te kakawaki ao ni boongana ibukin karikirakean aia atatai taan mwakuri n rabwata ake a irekereke ma aron butimwaean, batianakin ao katauraoan kaako ake a na toka n te wanikiba, n te mwananga bon iaon abara aio ao te mwananga naba nako tinanikun Kiribati. E taku Tarataake n ana maroro bwa te kataneiai ke te angareirei aio bon teuana mai buakon aan aia waaki rabwata ke botaki ni Kibakiba n te aonnaba ibukin te mauri ao aio are e kakoauaki bwa e bon rangi ni kakawaki bwa e na teimatoa ni kakaraoaki ibukin aia atatai taan mwakuri, riki ngkai e kakoauaki aron bibitakiia taan mwakuri ao ai n raonaki naba ma bibitakin naba rabakau aika a boou ake a irekereke iai. E reke ana tai te Tia Koroboki ni kakaitau nakon te Tautaeka n Singapore, are ngaia ae e a tia n teimatoa n riki bwa raoraon ao te tia boutoka Kiribati ao te Betebeke iaon karikirakean te waaki ni kibakiba, karaoan kataneiai ao taian ibuobuoki ke technical assistance. Ae e waaki ngkai aio, ae teuana te wiiki manna e bon waakinaki man ana mwane ni buoka te Singapore Civil Aviation Authority, rinanon te Tautaeka n Singapore ao ni kairaki irouia taan kataneiai ake a bon roko naba mai Singapore aika Mr. Vincent Koh ao Ms. Loh Yhenh Shanh. E bon katekeraoia ao ni kaungaia naba taan ira buakon te angareirei aio bwa a bia kamanenaa raoi te tai aei ao ni karekea te rabakau ma te atatai iaon tibwangaia ke tabeia ae moan te kakawaki aei. E ngae n anne ao bwaai ake a na reiakinii taan ira buakon te angareirei aio n aron are taekinna naba te Tia Koroboki bon rabakau ke atatai ao babaire ake a mwaneweaki iaan Annex 18. E taku te Tarekita n te Civil Aviation ae Aako Teikake bwa ibuakon rabakau ake a reiakinaki kaain te angareirei bon aroia ni kona ni kinai ao n atai kaako ake a karuanikai ke dangerous goods bwa angaa aika a na kona ni butimwaei bwa a na toka n te wanikiba ao angaa aika a riai n aki butimwaei. Ti aki ti ngaia ma a bon reiakinaki naba aroia ni baketenii ke n batianii kaako akanne, n ira are e bwainaki n te tua ibukin totokoan rikin kanganga. Ake a ira buakon te angareirei bon taan mwakuri man rabwata ake iai irekerekeia ma katauraoan kaako ake a na toka n te wanikiba, n aron Air Kiribati Limited, te Airport Kiribati Authority, te Postal, Tobwaraoi, te Kiribati Oil Company Limited ao ai te Civil Aviation Authority of Kiribati. N tokin te angareirei ao e taku Aako bwa a na manga ukeraki taan ira buakon te angareirei aio, ike a na kona n reke iai nakoia aia beeba man aia bwii, bwa te Participation ke te Completion.