Registration of a small craft

Rongorongo ni kabane ake ko anga ana nakon te Marine Division ao n kawakinaki ba te rekooti.  Ko kainanoaki ba kona tiaina ibukin kakoauan ae a bane ni koaua rongorongo aika ko anga.

Ngkana iai am titiraki ni kan mataata ibukin kanoan te booma ao taiaoka reitaki ma te Marine Division iaon te number ae 74026003 n aoan te mwakuri.

Imwin kanoan te booma aio, ao ena karaoaki te tutuo nakon am booti n boong akana a oti inano.  Ana reitaki nakoim kain te Marine ibukin kamatoan te tai are ana kawariko iai ibukin te tutuo.  

  • Monday ao Tuesday ibukiia kain Betio
  • Wednesday, Thursday ao Friday ibukia kain Bairiki n nako eeta

 

11 + 4 =